-A A A+
ജോലി നല്‍കി

കുട്ടനെല്ലൂര്‍ ഔഷധിയില്‍ 85 പേര്‍ക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലും 50 പേര്‍ക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലും 28 പേര്‍ക്ക് അപരാജിതചൂര്‍ണ്ണം വീട്ടില്‍ പായ്ക്ക് ചെയ്തു നല്‍കുന്ന ജോലിയും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍ നല്‍കുന്നതിനും വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു.  

Sneha Bhavanam

ഒരു നിര്‍ധന കുടുംബത്തിന് വീട് നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കി.

Tribal Health Camp at Vazhachal

It is proposed to organize a health camp for tribal people belongs to Kadar and Malayar communities at Vazhachal Forest Dormitory on 25-01-2019. The programme is organized in colloboration with Department of Health and Athirappilly Panchayat.

It is expected that around 100 people will get benefited from this camp. The people can consult doctors whom are specialized in General Medicine, Optometry and dental surgery. The programme will be inaugurated by Adv. Viju Vazhakkala, Block Vice President of Chalakuday and preside over by Kudumbashree Assistant District Mission Co-Ordinator K Radhakrishnan.

 

Buds School Painting by Kudumbashree ME

District Mission organized painting of Buds School in colloboration with Berger Paint from 05-10-2018. The programme was inaugurated by Dist.Panchayat President Smt.Mary Thomas and presided by Anthikad Block Panchayat President Smt. T D Sreedevi. Asst. Jilla Mission Co-Ordinator Baiju Muhammad delivered welcome speech and Dist.Mission Co-Ordinator Jothish Kumar K V gave key note address.

7 members Ollukkara block panchayat formed an ME namely Rainbow Express and they are giving their man power at free of cost and paint by Berger Paints.The programme is organized as part of Gandhi Jayanthy week observance.

 

Flood Relief Material Distribution, Kodungallur Taluq

As per the direction from Dist.Collector, Kudumbashree is collected flood relief material from Palakkad. From 11-09-2018 to 16-09-2018 District Mission able to distribute around 1250 pack to most deserving beneficiaries. Unloading the material, sorting, packing and distribution were monitored by District Mission.

 

Flood Relief activities

Kudumbashree members are active in cleaning house, well & public amenities. In district one of the mostly affected block is Mala. As part of Social Committment district mission team actively engaged in cleaning houses, public amenities of Vendoor Ward of Annamanada Panchayat on 24-08-2018. Able to clean 10 houses of that ward. DMC, ADMCs, DPMs and BCs are part of the team

 

Convergence with PM Ujjwala Yoajana

Process initiated to give free gas connection to all eligible PMAY Beneficiaries in convergence with PM Ujjwala Yojana

Convergence with Social Security Mission

Process initiated to explore the convergence with Social Security Mission for benefiting the schemes like 'Thalolam', 'Snehapoorvam', ''Cancer Suraksha', 'Sruthitharangam' for eligible beneficiaries of PMAY.

Convergence with PM Ujjwala Yoajana

Process initiated to give free gas connection for all eligible beneficiaries in PMAY in convergence with PM Ujjwala Yojana

Saantwanam Paricharana Kendram 2017-18

Saantwanam volunteers of district started a new venture to provide shelter, health care to elderly citizens. The venture were the idea of 8 volunteers. They started the Kendram at Gandhi Nagar, Kunnamkulam municipality. The programme was launched by Hon. Minister A C Moideen on 10-03-2018. They are providing Doctors consultation twice in a week. Up to 8 persons can reside paying a nominal fee.

 

KUMATTIPULLU (PARPADAKAPULLU} CULTIVATION 2017-18

Kummatti is a traditional folk art form of Kerala performed especially during the season of Onam ,the grandest festival of the state. The youth in groups perform this art ,donning themselves in facemasks and a cover dress made of a particular kind of grass commonly known as Kummattippullu or Parpadakappullu having the scientific name Olden Landea,and in the streets of villages and towns of Kerala ,especially in Thrissur and Palakkad Districts.

During recent years this art form faced threat of extinction due to the scarcity of the grass to make the robe of Kummatties.which disappeared from its natural habitats ,ie ,in the wastelands and on the sides of mud roads as part of the land developments in both rural and urban area.When Sri.Arun of Kizhakkumpattukara Kummatti Sangham approached Dr.Jalaja.S.Menon of Kerala Agricultural University for their help,Dr.Jalaja contacted Kudumbashree District Mission in turn.

The District Mission Team under the leadership of District Mission Co-ordinator Sri.K.V.Jyothish Kumar,conducted several meetings in various parts of the District to identify the areas in which this grass grew.As a result of efforts which took weeks,we got information that it is growing in parts of Thalikulam ,Thiruvilwamala,and Kondazhy Panchayats.The growth in Thalikulam was not much but in Kondazhy they were aplenty in the forest area. Kondazhy Gramapanchayath came forward to help the CDS and farmers for the cultivation and protection of Kummattippullu .Gramapanchayat President Smt.Sridevi took special interest for in this programme.Groups of farmers collected grass from inland roadsides and even from forest area.Smt.Kavitha the JEVA member from the Panchayat lead these groups in their field activities.

On 28th August 2017 the groups handed over the collected grass to Sri.Arun of Kizhakkumpattumkara Kummattisangham.The function was inaugurated by hon:District Panchayat President Smt.Sheela Vijayakumar ,and was presided over by Smt.Sridevi,Kondazhy Gramapanchayat President.A total of 15 bags containing 30 kgs.each were handed over to Sri.Arun.They also preserved some as seedlings for cultivation in next year.We hope we will be able to provide the entire quantity necessary for all Kummatti groups in the District and even neighbouring Districts in the coming years and preserve a tradition that would otherwise have gone down memory lane.

 

Smruthy 2017-18

It was a special Balasabha programme conducted in connection with Gandhi Jayanthi.we organised so many programmes as part of this,such as drawing competition,poetry writing and story writing. Winners got prizes and certificates. Block Panchayath President inaugurated the programme.There were 87 children participated in it.

 

Community Counselling Campaign On Independence Day 2017-18

Community Counselling Campaign was conducted On Independence Day in vaiuos CDS.Community counsellors were partcipated in the procession by carrying play cards on Couselling services given by CCs.

 

 

Film Exhibition Organised on Independence Day 2017-18

Film Exhibition Organised on Independence day at Kolazhy Panchayath.Gender RPs,CDS Chairpersons,CDS members,Elected representatives,Gender supporting teammembers were participated in the programme.The show reflected the status of women before and after Independence. A poster exhibition also conducted as part of gender sensitisation.

 

"Munbe Parannavakkoppam" 2017-18

" Munbe Parannavarkkoppam " was the special Balasabha Programme of Balasabha related to Independece Day.In this programme Balasabha children gathered together in ward level and interacted with a pre identified senior citizen ,either who are participated in the freedom movement or a social reformer.