Talento Connect
-A A A+
comfort station

started on 29/02/2019

janakeeya hotel

janakeeya hotel inaugurated on 24/6/2020 by 10 members

NATIONAL SARAS FAIR 2019

The sixth edition of Kudumbashree National SARAS mela will be held at Anthur, Kannur. Ths fest started on 20th December 2019 to 31st Deceber 2019

Wellness Center

Yoga fitness center

NIRBHAYA PROJECT

CONDUCTED YOGA TRAINING FOR 90 WOMENS IN THE YEAR 2018- 19 .

SPRING SEP GROUP

]¿¶qÀ \Kck`bn IpSpw_{in F³ bp F Fw ]²Xn hgn KÀ`nWnIÄ¡pw \hPmX inip¡Ä¡pw Bhiyamb FÃm km[\§fpw Hcp IpS¡ogn AWnbns¨mcp¡n ]¿¶qcnsâ lrZb `mK¯v kv{]nMv t^mÀ atXÀkv äp _o F¶ t]cn Hcp {Kq¸v kwcw`w Bcw`n¨p. kwcw`¯nsâ DZvLmS\w ]¿¶qÀ \Kck` sNbÀam³ AUz.iin h«s¡mÆ 24.09.18 i\nbmgvN cmhnse 9.30 aWn¡v \nÀÆln¨p. BZy hn¸\ ]¿¶qÀ tN_À Hm^v sImtagvkv {]knU­v {io. sI bp hnPbIpamÀ {]ikvX ]n¶Wn KmbnI civan kXojn\v \ÂIn.

]¿¶qÀ \Kck`bnse Xm\nb, kpZÀi³, AÀÖp³ F¶o aq¶v t]cS§nb {Kq¸mWv kwcw`w Bcw`n¨ncn¡p¶Xv. 6 e£w temWmbn F³ bp F Fw ]²Xn hgn ]¿¶qÀ kÀÆokv klIcW t_¦n \n¶pw e`n¨p. {Kq¸v AwK§Ä 4 Znhks¯ C Un ]n ]cnioe\w t\Sn kwcw`w XpS§m³ \Kck`sb kao]n¡pIbpw \Kck` sNbÀam³, sk{I«dn, kn Un Fkv sNbÀt]gvk¬, knän anj³ amt\Pvsaâv bqWnäv F¶nhcpsS ]qÀ®amb klIcWw kwcw`w XpS§p¶Xn\v \ÂIpIbpw sNbvXp.

KÀ`Imehpw apebq«epw kuIcy{]Zam¡m³ A\ptbmPyamb hkv{X§Ä, \hPmX iniphnsâ \\pª icoc§Ä¡v amÀ±hw \ÂIp¶ HmÀKm\nIv tIm«¬ hkv{X§Ä, ]nd¡m\ncn¡p¶ Ipªn\pw A½amÀ¡pw A]ISap­m¡m¯ HmÀKm\nIv tImkvsaänIvkv, XpWnsIm­pff Ub¸dpIÄ, Ìo ^oUnwKv t_m«nepIÄ, tIm«¬ XpWnsXm«nepIÄ , Ip«nIÄ¡v hnjclnX hpU³ Ifn¸m«§Ä, satäWnän t^mt«m jq«v, ]mcânwKv _pIvkv, ayqknIvkv XpS§nb tkh\§fmWv ChnsS \n¶pw e`n¡pI. anI¨ hnäphchpw \à {]XnIcWhpamWv hn]Wnbn \n¶pw e`n¡p¶p F¶mWv {Kq¸v AwK§Ä ]dbp¶Xv. `mhnbn IqSpX \Kc§fnte¡v _nkn\Êv hym]n¸n¡phm³ ChÀ Xm¸cys]Sp¶p.

KÀ`nWnIsfbpw apebq«p¶ A½amscbpw k½m\§Ä sIm­v kt´mjn¸n¡m³ _Ôpþan{XmZnIÄ¡v C\n ISIÄ tXmdpw Ibdn Cd§n \St¡­ BhiyanÃ.

tribal youth training

as part of the tribal project  50 tribal youth clubs were formed In kannur District. we have conducated two days residential training programme on july 28 & 29 for the tribal youth from 21 tribal youth club. 

 

SEP meeting @ Mattannur Municipality on 23/07/2018

A meeting conducted for kudumbashree workers who are interested in starting an SEP  in mattannur municipality. They are ready for starting a house keeping unit, catering unit, chicken farm and other 11 various units in different areas.

 

Street Vendors Verification Camp

As part of NULM - Support for Urban Street Vendors, Kannur copropration NULM organised 3 days verification and photo capturing camp at NULM office. Arranged facility for veriying 474 street vendors identified in street vendors survey cunducted in the city.

 

TRIBAL FOOTBALL TOURNAMENT

The V.P.Sathyan Memorial Ever Rolling Trophy District Level Tribal Youth Football Tournament conducted at the kannur police ground as part of the Adivasi Comprehensive Development Program under Kudumbashree Kannur District Mission.

 

Tribal archery competition

Kudumbasree Kannur District Mission organized Thalakkal Chandhu Memorial Ever Rolling Trophy tribal archery competition at the district level for Scheduled Tribes and youth of the district.

 

"RAIN ARMY"- KUDUMBASHREE KANNUR DISTRICT MISSION

RAIN ARMY is an innovative programme designed by KUDUMBASHREE KANNUR DISTRICT MISSION- MKSP TEAM.

It aims to train women at "WELL RECHARGE". The inauguration of the training programme will held at MUNDERI GRAMA PANCHAYATH on 29 th May 2017. 

 

"VAROO DAAHAMAKATTAAM"....

On March 22, 2017 World Water Day, Kannur Kudumbashree Mission initiated a programme which signifies the importance of Water. The programme named " Varoo Dahamakattam" covering all CDS in KANNUR District. A special Kooja erected in populous area of CDS, where people can take a relief by drinking pure water.This emphasis need for protecting water.