Field Visit Status - OCTOBER 2017
  Name of the SPM/ ASPM Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 View/ Download Report
Date District Date District Date  District Date  District
1 Dr. L.Ravikumar 09-10-2017 TVM 16-10-2017 KLM 17-10-2017 TVM 27-10-2017 TVM
2 Dr. Rahul. K. 09-10-2017 TVM 15-10-2017 KKD 27-10-2017 TVM    
3 Arun P Rajan 17-10-2017 PTA 21-10-2017 KNR 25-10-2017 PTA 27-10-2017 TVM
4 Dr. Praveen C.S 17-10-2017 EKM 27-10-2017 MYSORE 15-10-2017 WYD 17-10-2017 EKM
5 Shibu. N. P. 15-10-2017 KNR 17-10-2017 KKD 27-10-2017 MYSORE 28-10-2017 KKD
6 Das Vincent -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
7 Leopole. T. 15-10-2017 KLM            
8 Bipin Jose 03-10-2017
to
07-10-2017
Odisha 13-10-2017 TVM 15-10-2017 IDK 30-10-2017  
9 Jayan K.R 03-10-2017
to
07-10-2017
Odisha 15-10-2017 PTA 17-10-2017 KTM

21-10-2017
and
22-10-2017

KTM
10 N.K. Riyas Abdulla 17-10-2017 KKD 19-10-2017 KKD 20-10-2017 MLP 21-10-2017 KSD
11 Suchithra S 03-10-2017 Odisha 04-10-2017 Odisha 15-10-2017 MLP 28-10-2017 KKD
12 Soya Thomas 04-10-2017 PTA 30-10-2017 TVM        
13 Priya. E. 21-10-2017 KKD            
14 Sujitha. T 14-10-2017 IDK 21-10-2017 WYD 30-10-2017 EKM    
15 Deepthilaya. K. 29-10-2017 KNR 30-10-2017 KSD 31-10-2017 KNR    
16 Jyotsna Raju -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
17 Ajith Chacko 25-10-2017 KSD -10-2017   -10-2017   -10-2017    
18 Rajeev. N.R                  
19 Dr. Shameena. P. N. 19-10-2017 KSD 20-10-2017 KKD 21-10-2017 MLP 30-10-2017 KNR
20 Akhila Devi. P. 21-10-2017 PTA 29-10-2017 TVM        

21 Renu Georgy 15-10-2017 KTM 21-10-2017 EKM 30-10-2017 TVM 31-10-2017 TVM
22 Nishanth. G. S. 21-10-2017 PKD 30-10-2017 KNR        
23 Sabu. B.                  
24 Jiby Mathew Philip                  
25 Jiji. R. S. 04-10-2017 WYD 05-10-2017 WYD        
26 Vidya Nair. V. S. 21-10-2017 ALP 22-10-2017 TVM        
27 Nithya Rajan                  
28 Santhosh Kumar. S.                  
29 Pavitha. K                  
30 Priya Paul 21-10-2017 PTA 31-10-2017 KLM        
31 Meghna. S. 29-10-2017 TVM 30-10-2017          
32 Rajesh Kumar. P. 19-10-2017 KNR 30-10-2017 TVM          
33 Sudheer. K. B. 03-10-2017 EKM 15-10-2017 TVM        
34 Jaison. T. J. 15-10-2017 KKD 21-10-2017 EKM 27-10-2017 KKD 30-10-2017 KKD
35 Anishkumar. M.S 28-10-2017 KTM 29-10-2017 KTM        
36 Bijesh. T. T. 19-10-2017 TVM 27-10-2017 KKD        
37 Devi Balakrishnan 21-10-2017 KLM 25-10-2017 KLM 26-10-2017 KLM 27-10-2017 KLM
38 Pradeep S 28-10-2017 TVM 29-10-2017 TVM          
39 Bhavana. M. 03-10-2017 EKM 30-10-2017 KTM        
40 Roshni Pillai 15-10-2017 EKM 22-10-2017 KLM        
41 Hareesh Kumar. S                  
42 Kiran Chand Vayyatt                  
43 Nisha Nair V                  
44 Prabhakaran. M. Melath 01-10-2017 ALP 02-10-2017 ALP 17-10-2017 KSD 22-10-2017 ALP
45 Sarika. S. 01-10-2017 ALP 02-10-2017 ALP 06-10-2017 PTA 16-10-2017 PTA
46 Jayaram Sasi                  
47 Ashitha Nazeer 31-10-2017 PTA            
 

 

 

 
Field Visit Status - NOVEMBER 2017
  Name of the SPM/ ASPM Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 View/ Download Report
Date District Date District Date  District Date  District
1 Dr. L.Ravikumar 10-11-2017 KLM 13-11-2017 KLM 25-11-2017 KLM 28-11-2017
and
29-11-2017
TVM
2 Dr. Rahul. K. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
3 Arun P Rajan 13-11-2017 KTM 24-11-2017 PKD 25-11-2017 MLP    
4 Dr. Praveen C.S 02-11-2017 EKM 03-11-2017 EKM 04-11-2017 EKM 27-11-2017 KTM
5 Shibu. N. P. 02-11-2017 EKM 03-11-2017 EKM 04-11-2017 KKD    
6 Das Vincent -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
7 Leopole. T. 02-11-2017 EKM 03-11-2017 EKM        
8 Bipin Jose 02-11-2017 EKM 03-11-2017 EKM 05-11-2017 IDK 07-11-2017 PTA
9 Jayan K.R 01-11-2017
to
04-11-2017
EKM 10-11-2017 KTM 17-11-2017 PTA 18-11-2017 KTM
10 N.K. Riyas Abdulla 25-11-2017 MLP 27-11-2017 KKD        
11 Suchithra S 02-11-2017 EKM 03-11-2017 EKM 04-11-2017 KKD 18-11-2017
and
26-11-2017
KKD
12 Soya Thomas 05-11-2017 KLM 07-11-2017
and
08-11-2017
EKM 11-11-2017 PTA 27-11-2017 ALP
13 Priya. E. 29-11-2017 KKD 30-11-2017 KKD        
14 Sujitha. T 07-11-2017 KLM 25-11-2017 PTA 27-11-2017 TSR    
15 Ajith Chacko 23-11-2017 ALP 24-11-2017 ALP 25-11-2017 ALP      
16 Rajeev. N.R                  
17 Dr. Shameena. P. N. 10-11-2017 MLP 11-11-2017 MLP        
18 Akhila Devi. P. 02-11-2017 ALP            

19 Renu Georgy                  
20 Nishanth. G. S.                  
21 Sabu. B.                  
22 Jiby Mathew Philip 12-11-2017
to
09-11-2017
DELHI            
23 Jiji. R. S. 21-11-2017 DELHI 22-11-2017 DELHI        
24 Vidya Nair. V. S.                  
25 Nithya Rajan 08-11-2017 PTA 09-11-2017 PTA 22-11-2017 KKD 23-11-2017 KKD
26 Santhosh Kumar. S.                  
27 Pavitha. K 04-11-2017 TSR 05-11-2017 TSR 09-11-2017 EKM 10-11-2017 EKM
28 Priya Paul                  
29 Meghna. S.                  
30 Rajesh Kumar. P. 02-11-2017 IDK 16-11-2017 KNR        
31 Sudheer. K. B. 25-11-2017 KLM            
32 Jaison. T. J. 18-11-2017 KSD 20-11-2017 MLP 25-11-2017 KKD    
33 Anishkumar. M.S 18-11-2017 TVM 22-11-2017 KKD 23-11-2017 KKD    
34 Bijesh. T. T.                  
35 Devi Balakrishnan 05-11-2017 KLM 12-11-2017 KLM 18-11-2017 KLM 22-11-2017
and
23-11-2017
KKD
36 Pradeep S                  
37 Bhavana. M. 14-11-2017 KLM            
38 Roshni Pillai 18-11-2017 PTA            
39 Hareesh Kumar. S                  
40 Kiran Chand Vayyatt 14-11-2017 TVM            
41 Nisha Nair V 18-11-2017 TVM            
42 Prabhakaran. M. Melath 02-11-2017 ALP 08-11-2017 EKM 24-11-2017 PKD 25-11-2017 KSD
43 Sarika. S.                  
44 Jayaram Sasi 22-11-2017 KNR 23-11-2017 KNR        
45 Ashitha Nazeer 15-11-2017 TVM 17-11-2017 ALP 18-11-2017 ALP    
46 Jomon  K J 23-11-2017 TVM            
47 Surabhi. S 26-11-2017
and
03-12-2017
KLM            
 

 

 

 
Field Visit Status - DECEMBER 2017
  Name of the SPM/ ASPM Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 View/ Download Report
Date District Date District Date  District Date  District
1 Dr. L.Ravikumar 08-12-2017 KTM 13-12-2017 KLM 20-12-2017 TVM 28-12-2017 ALP
2 Dr. Rahul. K. 01-12-2017 KKD 11-12-2017 MLP 12-12-2017 PKD 20-12-2017 TVM  
3 Arun P Rajan 06-12-2017 PKD 07-12-2017
and
08-12-2017
KKD 11-12-2017
and
12-12-2017
MLP 17-12-2017

18-12-2017

KTM

ALP

4 Dr. Praveen C.S 01-12-2017 WYD 18-12-2017
to
19-12-2017
IDK 20-12-2017
to
22-12-2017
ALP 26-12-2017
to
28-12-2017
WYD
5 Shibu. N. P. 01-12-2017 WYD 05-12-2017 ALP 18-12-2017
and
19-12-2017
IDK 20-12-2017
to
22-12-2017
ALP
6 Das Vincent -12-2017   -12-2017   -12-2017   -12-2017    
7 Leopole. T. -12-2017   -12-2017   -12-2017   -12-2017    
8 Bipin Jose -12-2017   -12-2017   -12-2017   -12-2017  
9 Jayan K.R -12-2017   -12-2017   -12-2017   -12-2017    
10 N.K. Riyas Abdulla 04-12-2017 KNR 26-12-2017 PKD 27-12-2017 TSR 28-12-2017 MLP
11 Suchithra S 02-12-2017 KKD 19-12-2017 TVM 26-12-2017 KKD    
12 Soya Thomas 10-12-2017 EKM              
13 Priya. E. 01-12-2017
and
02-12-2017
EKM 04-12-2017
and
05-12-2017
KNR 06-12-2017 WYD 07-12-2017
and
08-12-2017
MLP
14 Sujitha. T 04-12-2017 EKM 16-12-2017 KNR 17-12-2017
and
18-12-2017
KSD 22-12-2017 TVM
15 Ajith Chacko -12-2017   -12-2017   -12-2017   -12-2017    
16 Dr. Shameena. P. N. 01-12-2017 KKD 04-12-2017
to
06-12-2017
TSR 09-12-2017 TVM 10-12-2017 EKM
17 Akhila Devi. P. 19-12-2017 TVM            

18 Renu Georgy 04-12-2017 TSR 05-12-2017 TSR 06-12-2017 TSR    
19 Nishanth. G. S. 04-12-2017 TSR 05-12-2017 TSR 06-12-2017 TSR    
20 Sabu. B. 07-12-2017 KKD 08-12-2017 KKD 26-12-2017 TVM      
21 Jiby Mathew Philip 07-12-2017 KKD 08-12-2017 KKD          
22 Jiji. R. S. 16-12-2017 TVM              
23 Vidya Nair. V. S. 15-12-2017 TVM              
24 Nithya Rajan                  
25 Santhosh Kumar. S. -12-2017   -12-2017   -12-2017   -12-2017    
26 Pavitha. K                  
27 Priya Paul                  
28 Meghna. S. 26-12-2017              
29 Rajesh Kumar. P. -12-2017   -12-2017   -12-2017   -12-2017    
30 Sudheer. K. B.                  
31 Jaison. T. J. 04-12-2017 TSR 11-12-2017 KKD        
32 Anishkumar. M.S                  
33 Bijesh. T. T.                  
34 Devi Balakrishnan -12-2017   -12-2017   -12-2017   -12-2017    
35 Pradeep S                  
36 Bhavana. M. 13-12-2017 TVM 26-12-2017 PKD 27-12-2017 PKD 28-12-2017 KKD
37 Roshni Pillai 08-12-2017 EKM 18-12-2017 PTA 28-12-2017
and
30-12-2017
ALP 29-12-2017 KLM
38 Hareesh Kumar. S                  
39 Kiran Chand Vayyatt                  
40 Nisha Nair V 16-12-2017 ALP 17-12-2017 TVM 21-12-2017 KLM    
41 Prabhakaran. M. Melath 04-12-2017 PKD 21-12-2017 KLM 25-12-2017 TVM 26-12-2017 ALP
42 Sarika. S. 14-12-2017 IDK 15-12-2017 IDK          
43 Jayaram Sasi                  
44 Ashitha Nazeer                  
45 Jomon  K J 16-12-2017 PKD            
46 Ratheesh S 19-12-2017 TVM