Field Visit Status - OCTOBER 2017
  Name of the SPM/ ASPM Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 View/ Download Report
Date District Date District Date  District Date  District
1 Dr. L.Ravikumar 09-10-2017 TVM 16-10-2017 KLM 17-10-2017 TVM 27-10-2017 TVM
2 Dr. Rahul. K. 09-10-2017 TVM 15-10-2017 KKD 27-10-2017 TVM -10-2017  
3 Arun P Rajan 17-10-2017 PTA 21-10-2017 KNR 25-10-2017 PTA 27-10-2017 TVM
4 Dr. Praveen C.S 17-10-2017 EKM 27-10-2017 MYSORE 15-10-2017 WYD 17-10-2017 EKM
5 Shibu. N. P. 15-10-2017 KNR 17-10-2017 KKD 27-10-2017 MYSORE 28-10-2017 KKD
6 Das Vincent -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
7 Leopole. T. 15-10-2017 KLM -10-2017   -10-2017   -10-2017  
8 Bipin Jose 03-10-2017
to
07-10-2017
Odisha 13-10-2017 TVM 15-10-2017 IDK 30-10-2017  
9 Jayan K.R 03-10-2017
to
07-10-2017
Odisha 15-10-2017 PTA 17-10-2017 KTM

21-10-2017
and
22-10-2017

KTM
10 N.K. Riyas Abdulla 17-10-2017 KKD 19-10-2017 KKD 20-10-2017 MLP 21-10-2017 KSD
11 Suchithra S 03-10-2017 Odisha 04-10-2017 Odisha 15-10-2017 MLP 28-10-2017 KKD
12 Soya Thomas 04-10-2017 PTA 30-10-2017 TVM        
13 Priya. E. 21-10-2017 KKD            
14 Sujitha. T 14-10-2017 IDK 21-10-2017 WYD 30-10-2017 EKM    
15 Deepthilaya. K. 29-10-2017 KNR 30-10-2017 KSD 31-10-2017 KNR    
16 Jyotsna Raju -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
17 Ajith Chacko 25-10-2017 KSD -10-2017   -10-2017   -10-2017    
18 Rajeev. N.R -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
19 Dr. Shameena. P. N. 19-10-2017 KSD 20-10-2017 KKD 21-10-2017 MLP 30-10-2017 KNR
20 Akhila Devi. P. 21-10-2017 PTA 29-10-2017 TVM        

21 Renu Georgy 15-10-2017 KTM 21-10-2017 EKM 30-10-2017 TVM 31-10-2017 TVM
22 Nishanth. G. S. 21-10-2017 PKD 30-10-2017 KNR        
23 Sabu. B. -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
24 Jiby Mathew Philip -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
25 Jiji. R. S. 04-10-2017 WYD 05-10-2017 WYD        
26 Vidya Nair. V. S. 21-10-2017 ALP 22-10-2017 TVM        
27 Nithya Rajan -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
28 Santhosh Kumar. S. -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
29 Pavitha. K -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
30 Priya Paul 21-10-2017 PTA 31-10-2017 KLM        
31 Meghna. S. 29-10-2017 TVM 30-10-2017          
32 Rajesh Kumar. P. 19-10-2017 KNR 30-10-2017 TVM -10-2017   -10-2017    
33 Sudheer. K. B. 03-10-2017 EKM 15-10-2017 TVM -10-2017   -10-2017    
34 Jaison. T. J. 15-10-2017 KKD 21-10-2017 EKM 27-10-2017 KKD 30-10-2017 KKD
35 Anishkumar. M.S 28-10-2017 KTM 29-10-2017 KTM        
36 Bijesh. T. T. 19-10-2017 TVM 27-10-2017 KKD        
37 Devi Balakrishnan 21-10-2017 KLM 25-10-2017 KLM 26-10-2017 KLM 27-10-2017 KLM
38 Pradeep S 28-10-2017 TVM 29-10-2017 TVM -10-2017   -10-2017    
39 Bhavana. M. 03-10-2017 EKM 30-10-2017 KTM        
40 Roshni Pillai 15-10-2017 EKM 22-10-2017 KLM        
41 Hareesh Kumar. S -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
42 Kiran Chand Vayyatt -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
43 Nisha Nair V -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
44 Prabhakaran. M. Melath 01-10-2017 ALP 02-10-2017 ALP 17-10-2017 KSD 22-10-2017 ALP
45 Sarika. S. 01-10-2017 ALP 02-10-2017 ALP 06-10-2017 PTA 16-10-2017 PTA
46 Jayaram Sasi -10-2017   -10-2017   -10-2017   -10-2017    
47 Ashitha Nazeer 31-10-2017 PTA            
 

 

 

 
Field Visit Status - NOVEMBER 2017
  Name of the SPM/ ASPM Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 View/ Download Report
Date District Date District Date  District Date  District
1 Dr. L.Ravikumar -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
2 Dr. Rahul. K. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
3 Arun P Rajan -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
4 Dr. Praveen C.S -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
5 Shibu. N. P. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
6 Das Vincent -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
7 Leopole. T. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
8 Bipin Jose -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
9 Jayan K.R -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
10 N.K. Riyas Abdulla -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
11 Suchithra S -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
12 Soya Thomas -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
13 Priya. E. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
14 Sujitha. T -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
15 Deepthilaya. K. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
16 Jyotsna Raju -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
17 Ajith Chacko -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
18 Rajeev. N.R -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
19 Dr. Shameena. P. N. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
20 Akhila Devi. P. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017  

 

21 Renu Georgy -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
22 Nishanth. G. S. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
23 Sabu. B. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
24 Jiby Mathew Philip -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
25 Jiji. R. S. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
26 Vidya Nair. V. S. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
27 Nithya Rajan -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
28 Santhosh Kumar. S. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
29 Pavitha. K -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
30 Priya Paul -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
31 Meghna. S. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
32 Rajesh Kumar. P. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
33 Sudheer. K. B. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
34 Jaison. T. J. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
35 Anishkumar. M.S -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
36 Bijesh. T. T. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
37 Devi Balakrishnan -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
38 Pradeep S -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
39 Bhavana. M. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
40 Roshni Pillai -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
41 Hareesh Kumar. S -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
42 Kiran Chand Vayyatt -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
43 Nisha Nair V -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
44 Prabhakaran. M. Melath -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
45 Sarika. S. -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
46 Jayaram Sasi -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
47 Ashitha Nazeer -11-2017   -11-2017   -11-2017   -11-2017    
 

 

Tab 3 Content
Tab 4 Content